Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy nt. prowadzenia badania terenowego za pomocą sondażu diagnostycznego.


Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk zagrożeń. Przybliża różnice i punkty wspólne skutków  ekstremalnych zjawisk naturalnych, mogących przekształcić się w klęski żywiołowe.


Region, region społeczno-gospodarczy – główne zasady i kryteria delimitacyjne, polityczna mapa świata. Przyczyny i skutki społeczno-gospodarcze globalnych i regionalnych procesów demograficznych. Współczesne procesy integracyjne i dezintegracyjne o zasięgu regionalnym. Globalizacja życia społeczno-gospodarczego i jej przyczyny. Charakterystyki regionów świata - ich wewnętrzna spójność i zróżnicowanie oraz wyzwania rozwojowe.


Kurs do zajęć zdalnych z przedmiotu Metody badań i opracowań klimatologicznych III.

Kurs do zajęć zdalnych z przedmiotu Metody badań i opracowań klimatologicznych I (wykłady + ćwiczenia)

Zapoznanie się ze wskaźnikami i miernikami opisującymi poziom globalizacji w poszczególnych państwach. Nabycie przez studentów umiejętność samodzielnego obliczania mierników i wskaźników oraz analizowania ich wartości pomiędzy poszczególnymi państwami i regionami. Opanowanie umiejętności wyciągania wniosków dotyczących wartości poszczególnych mierników.