materiały do wykładów

Przedmiotem konwersatorium są przykłady zastosowań modeli i symulacji przestrzennych za pomocą systemów informacji geograficznej - GIS, jako statycznego lub dynamicznego narzędzia analizy i/lub syntezy.
Konwersatorium dotyczy: podstawowych pojęć modelowania, taksonomii modeli oraz stosowanych narzędzi GIS.
Istnieje wiele zastosowań modeli, np. do symulacji zjawisk ekstremalnych, prognozowania rozwoju środowiska, planowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko, zmian użytkowania ziemi czy demografii. W tych przypadkach wykorzystuje się GIS jako statyczne lub dynamiczne narzędzie analiz. Konwersatorium będzie dotyczyło: omówienia na przykładach i dyskusji dotyczących podstawowych pojęć modelowania, taksonomii modeli, różnic pomiędzy analizą a modelowaniem jak również oprogramowania GIS stosowanego w modelowaniu zjawisk przestrzennych, a także katalogowania i udostępniania modeli społeczności użytkowników.

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy i zrozumienie oraz samodzielne wykorzystanie przez studentów sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego i geotechnologii w dalszym toku studiów geograficznych i w pracy zawodowej. Wykład ma na celu zrozumienie podstaw geoinformatyki w szerszym kontekście technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności aplikacji komputerowych oraz metod wizualizacji danych i geoinformacji.