materiały do wykładów

Przedmiotem konwersatorium są przykłady zastosowań modeli i symulacji przestrzennych za pomocą systemów informacji geograficznej - GIS, jako statycznego lub dynamicznego narzędzia analizy i/lub syntezy.
Konwersatorium dotyczy: podstawowych pojęć modelowania, taksonomii modeli oraz stosowanych narzędzi GIS.
Istnieje wiele zastosowań modeli, np. do symulacji zjawisk ekstremalnych, prognozowania rozwoju środowiska, planowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko, zmian użytkowania ziemi czy demografii. W tych przypadkach wykorzystuje się GIS jako statyczne lub dynamiczne narzędzie analiz. Konwersatorium będzie dotyczyło: omówienia na przykładach i dyskusji dotyczących podstawowych pojęć modelowania, taksonomii modeli, różnic pomiędzy analizą a modelowaniem jak również oprogramowania GIS stosowanego w modelowaniu zjawisk przestrzennych, a także katalogowania i udostępniania modeli społeczności użytkowników.

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy i zrozumienie oraz samodzielne wykorzystanie przez studentów sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego i geotechnologii w dalszym toku studiów geograficznych i w pracy zawodowej. Wykład ma na celu zrozumienie podstaw geoinformatyki w szerszym kontekście technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności aplikacji komputerowych oraz metod wizualizacji danych i geoinformacji.

Materiał konwersatorium obejmuje aspekty teoretyczne i praktyczne tematyki geoserwerów i baz danych przestrzennych. Część teoretyczna dotyczy podstawowych pojęć i terminów, modeli danych i głównych elementów współczesnej architektury systemów baz danych, opis współcześnie wykorzystywanych narzędzi i interfejsów baz danych (w tym języka SQL) wykorzystywanych w konstrukcji baz danych przestrzennych. Część praktyczna zawiera prezentację przykładowych elementów i funkcji realizacji baz danych w różnych systemach oraz opis funkcjonujących i dostępnych narzędzi serwerowych i klientów baz danych, które wykorzystywane są przez systemy informacji geograficznej (GIS) oraz dostępne w sieci internet geoserwery (geoportale). W ramach konwersatorium realizowane są także przykładowe praktyczne projekty wykorzystujące zainstalowane oprogramowanie geoserwerów i klientów baz danych. Zajęcia praktyczne obejmują także przedstawienie przykładowych praktycznych elementów obsługi: raportowania i geowizualizacji informacji na podstawie baz danych przestrzennych w sieci z wykorzystaniem oprogramowania GIS.