Celem kursu jest zapoznanie się z dorobkiem futurologii (futures studies), która zajmuje się budowaniem różnych scenariuszy przyszłości. Wspólna lektura fragmentów prac znanych futurologów będzie okazją do dyskusji o tym, jak konstruowane są różne wizje przyszłości, z jakiego kontekstu czerpią swoje przewidywania i jakie mają społeczne implikacje. Omówione zostaną różne nurty refleksji o przyszłości, skupiające się na rozwoju technologicznym, katastrofach ekologicznych i przemianach społecznych.Celem [przedmiotu] jest ukształtowanie zdolności stosowania w pracy metod foresightu terytorialnego (lub szerzej rozwoju regionalnego) z wykorzystaniem oprogramowania systemów informacji przestrzennej (GIS/SIP, komercyjnego lub open source), łącząc wiedzę przyrodniczą, geograficzną, z zakresu gospodarki przestrzennej i nauk społecznych, wiedzę na temat metod geostatystyki oraz informatyki dla kształtowania przyszłości. Po ukończeniu kursu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk przestrzennych w środowisku geograficznym (w szczególności na obszarach urbanizacji, suburbanizacji i wiejskich) i umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych przestrzennych w celu samodzielnego lub zespołowego konstruowania różnych scenariuszy predykcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik teledetekcyjnych i metod komputerowych.

Kod przedmiotu: 1900-7-PPF-FRT; Kod Erasmus / ISCED: 14.6 
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie projektów foresightowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Grupy: Przed. ob., spec. Foresight terytorialny - sem. 1; Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski; Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe
Tryb prowadzenia: w sali;  Prowadzący     Piotr Werner
Projekt badawczy, 15 godzin; Wykład, 15 godzin